بهترین پارک آبی مشهد کدام است؟
(26.19%) 66
سرزمین موج های خروشان
(59.92%) 151
سرزمین موج های آبی
(10.71%) 27
پارک ساحلی آفتاب
(3.174%) 8
پارک آبی ایرانیان

تعداد شرکت کنندگان : 252